page 1 / board 163
   티 케이 비 재고 조회수 1436
작성자: 이진도 작성날짜: 2018-12-12
관련파일 및 사진:  
상세이미지
     NO MAKER MODEL 차대번호 YEAR MAST OPTION
1 KOMATSU C FB10EX-8 802655(K) 2001 4.5m
2 KOMATSU C FB10EX-11 810643(K) 2005 3m
3 KOMATSU C FB15EX-8 801870 2000 3m
4 KOMATSU C FB15EX-8 801509 2000.08 3M S/S
5 KOMATSU C FB15-5(10) 21127 3m
6 KOMATSU C FB15EX-11 810354 2005 3m
7 KOMATSU C FB15EX-11 808261(K) 2003 4m
8 KOMATSU C FB15EX-11 808358 2004 3m
9 KOMATSU C FB15EX-11 807846 2003 6m S/S
10 KOMATSU C FB15EX-11 807422(K) 2003 3m 도색
11 KOMATSU C FB15EXL-10 805442(K) 2002 3m 저상용,도색
12 KOMATSU C FB15-12 839725 2010.11 3m
13 KOMATSU C FB15-12 841554 2011 3m
14 KOMATSU 3휠 FB15M-12 828670 2013.3 3m R/F(일체형)
15 KOMATSU C FB18EX-11 810252(K) 2005 3m
16 KOMATSU C FB18EX-11 813201 2006 3m
17 KOMATSU C FB18-12 830164 2007.01 3m
18 KOMATSU C FB18-12 839319 2010.06 3m
19 KOMATSU C FB20EXF-11 814861 2005 3m 로테이팅(일체형)
20 KOMATSU C FB20EXL-11 815589 2005.12 3m
21 KOMATSU C FB20EX-11 816098 2006 3.3M S/S
22 KOMATSU C FB25EX-5 80154 1992 3m
23 KOMATSU C FB25EX-11 818020(K) 2008 3M S/S
24 KOMATSU C FB25EX-11 819739 2012 3단4.5M F/F,F/P
25 KOMATSU C FB25EX-11 820086 2012.09 3m
26 KOMATSU C FB25EXG-11 816308(K) 2006 3.5m S/S
27 KOMATSU C FB25EX-11 816081 2006 4.5m S/S
28 KOMATSU C FB25EX-11 816952(K) 2007 3M F/P
29 KOMATSU C FB25-3 11271(K) 3단6.2m F/F
30 KOMATSU C FB30-10 B3C-01221(K) 2007 3.3M F/P
31 KOMATSU R FB18RS-12 92654 2006 4M S/S
32 TOYOTA C 5FB15 15995(K) 3M S/S
33 TOYOTA C 5FBL15 17515(K) 3단5M S/S,도색
34 TOYOTA C 6FB15 13097 1997 3m
35 TOYOTA C 6FBL15 10604 1996 3M F/P
36 TOYOTA C 7FB15 30857(k) 2005 3m
37 TOYOTA C 7FB15 19928 2002 3M
38 TOYOTA C 7FBH15 42438 2008 3m s/s
39 TOYOTA C 7FBH(15) 11379(K) 2000 3 m 스테빌라이져
40 TOYOTA C ? 7FB(20) k 2007.11 3M 도색. S/S
41 TOYOTA C 5FB(20) 21582 3m
42 TOYOTA C 5FBL(25) 명판없음(K) 1993 3M S/S.F/F
43 TOYOTA C 7FB25 22918 2005 3M S/S
44 TOYOTA C 7FBH25 28717 2006 3m S/S,도색
45 TOYOTA C 7FBH25 23008(T) 2005 4.7M 푸시풀
46 TOYOTA C 5FB30 10129(K) 1991 3.5m F/P
47 TOYOTA C FB35 - 1999 3m
48 TOYOTA R 7FBR10 10220(K) 2001 4m
49 TOYOTA R 7FBR15 16414(K) 2004 3m
50 TOYOTA R 7FBR18 10200(K) 2001 4m F/F,도색
51 TOYOTA R 5FBR25 10189 3m S/S(일체형),도색
52 NYK 3휠 FBT15-50 216AA0051(K) 3m
53 NYK C FB15PN-50-400P 221880988 4m 도색
54 NYK C FB15PN-55-300 - 3m S/S(분리형)
55 NYK C FB(15)PN-65-300 221AB0970 3m
56 NYK C FBB15PN-70-300 223AB0017(K) 2003 3m 도색
57 NYK C FB15P-60B 221AA0254 1997 3m
58 NYK C FB15P-70 221AC3341 2002 3m
59 NYK C FB15P-75-300 221AC4942(K) 2004 3m 도색
60 NYK C FB18PN-75-300 221AC9877(K) 2006 3m 도색
61 NYK C FB20PN-50-300P 241880094 3m
62 NYK C FB20PC-45-370PSF 24130055 3.7m S/S(일체형),도색
63 NYK C FB25P-55-330 241930247 1993 3.3M 도색
64 NYK C FB30PN-55-300 251940041 1994 3M S/S
65 NYK R FBR9-50S-350 121900039 1990 3.5m 도색
66 NYK R FBRAW13-50S-470MCS 121AA1066 3단4.5m F/F
67 NYK R FBR15-50 - 3단5m
68 NYK R FBR15-60 2297(K) 3m
69 NYK R FBRAW15-75-450 AF1617(K) 2007 3단 4.5m
70 NYK R FBRAW15-75-450 131AE8739(K) 2006 3단4.5M
71 NYK R FBRMA18-75-400 131AF0216(K) 2006 4m F/F
72 NYK R FBR20-E55S-250 142AB0025 1999 2.5m
73 신꼬 C 6FBM15Z 173504 2000 3m F/F
74 신꼬 C 5FB20Z-V350S 120443 1998 3.5m S/S(분리형)
75 신꼬 R 6FBRM15Z-V400 266647(K) 4m
76 TCM C FB15H-5 71A00132 3단4.35m
77 TCM C FB25 SS253S(K) 1990 3단5m S/S(일체형)
78 TCM R FRHB15A5 73H00564(K) 3단5m F/F,도색
79 닛산 C FP01L15 005034(k) 1999 3단4.75M
80 닛산 C FP01L15 3M
81 닛산 C NK1BL15 1B-000120 2006 3 m
82 닛산 C FB25 UM02-002690(K) 3단5.5m
83 현대 C HBF25-II H51012217(K) 3단 6m 수리중
84 삼성 C FX 25 B (K) 3단4.5m F/F
85 삼성 C FX 25 B 5110RKF(K) 3m
86 삼성 C FX 25 B - 3m
87 클라크 R CER10 - 2001 3m
88 R HBR-15 BRBDJ091 2013 3M

2018. 12.
문의 010 3510 4100
윗글 : ALPEN (알펜) AC전동지게차 신차판매
아래 : 경북재고
목록